ZÁRUČNÁ POLITIKA DEWALT

ZÁRUKA V TRVANÍ 1 ROKA NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE DEWALT PRE EURÓPU

Spoločnosť DEWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre profesionálnych používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka a žiadnym spôsobom neovplyvní jeho zmluvné práva ako profesionálneho používateľa alebo zákonné záručné práva ako súkromného neprofesionálneho používateľa. Táto záruka je platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA. 

Ak dôjde na Vašom výrobku do 12 mesiacov od dátumu jeho kúpy k poruche, ktorá bude spôsobená chybou materiálu alebo výrobnou chybou, v súlade s podmienkami záruky na elektrické náradie DEWALT pre Európu, ktoré sú k dispozícii v najbližšom zastúpení spoločnosti DEWALT, u autorizovaných predajcov alebo na internetovej adrese www.2helpU.com, môže spoločnosť DEWALT bezplatne vymeniť všetky chybné diely alebo môže podľa vlastného uváženia zadarmo vymeniť celý výrobok.

Spoločnosť DEWALT si vyhradzuje právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu v rámci tejto záruky, ktorá podľa názoru technika autorizovaného servisu nie je v súlade s uvedenými záručnými podmienkami spoločnosti DEWALT pre Európu. 

Ak požadujete vykonanie opravy v rámci reklamácie, kontaktujte najbližšieho predajcu alebo v katalógu DEWALT vyhľadajte najbližší autorizovaný servis DEWALT alebo kontaktujte predajcu DEWALT na adrese, ktorá je uvedená v návode na obsluhu.

Zoznam autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com 

ZÁRUKA V TRVANÍ 3 ROKOV NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE DEWALT PRE EURÓPU

Záruka na elektrické náradie DEWALT pre Európu týkajúca sa Vášho výrobku sa môže od dátumu jeho kúpy predĺžiť z 1 roka na 3 roky v súlade s nasledujúcimi podmienkami.

1. Registrácia

Výrobok je zaregistrovaný pôvodným používateľom výrobku DEWALT do 4 týždňov po jeho kúpe na adrese www.DEWALT.cz/3. (Vyžadujú sa kontaktné údaje používateľa výrobku DEWALT, katalógové číslo náradia, výrobné číslo a dátumový kód.) 

Súpravy náradia sú z registrácie vylúčené, jednotlivé náradie zo súpravy sa musí registrovať samostatne.

2. Základné podmienky

2.1 Záruka v trvaní 3 rokov na elektrické náradie DEWALT pre Európu je k dispozícii pôvodným používateľom výrobkov DEWALT, ktoré boli kúpené u autorizovaných predajcov DEWALT v Európe na použitie v ich remeselníckej alebo profesijnej činnosti. Táto záruka na elektrické náradie DEWALT pre Európu nie je k dispozícii osobám, ktoré kupujú výrobky DEWALT na účely ďalšieho predaja alebo prenájom.

2.2 Táto záruka nie je prevoditeľná. Je k dispozícii iba pôvodným používateľom výrobkov DEWALT, ktorí kúpili a zaregistrovali tento výrobok podľa vyššie uvedených pokynov.

2.3 Okrem záručných podmienok, ktoré sú popisované v tomto dokumente, platia aj záručné podmienky uvedené v záruke na elektrické náradie DEWALT pre Európu. 

2.4 Oprava alebo výmena výrobku vykonaná v rámci tejto záruky nepredlžuje alebo neobnovuje lehotu trvania tejto záruky. Záruka v trvaní 3 rokov sa začína dátumom kúpy výrobku a ukončí sa po uplynutí 36 mesiacov.

2.5 Registrovaním výrobku DEWALT v rámci záruky v trvaní 3 rokov na elektrické náradie DEWALT pre Európu používateľ prijíma vyššie uvedené podmienky a tiež to, že sa na tento výrobok nevzťahuje záruka DEWALT 30-1-1 (vrátenie do 30 dní bez rizika/1 rok kompletná záruka/1 rok servis zadarmo) od 1. 1. 2016.

3. Výrobky vylúčené zo záruky v trvaní 3 rokov na elektrické náradie DEWALT pre Európu.

Okrem výrobkov vylúčených zo záruky na elektrické náradie DEWALT pre Európu uvedených v časti 3 sú z tejto záruky vylúčené aj nasledujúce výrobky značky DEWALT. 

Montážne upevňovacie náradie, napríklad vzduchové nastreľovacie pištole, rázové náradie používajúce prachové náplne.

Batérie (mimo Powerstack™) a nabíjačkyBatérie a nabíjačky.

Zrekonštruované alebo repasované výrobky označené doplnkovou značkou – „Zrekonštruované vo výrobnom závode“ alebo značkou „Q“.

Kompresory a generátory.

4. Vytvorenie reklamácie v rámci záruky

4.1 Ak chcete vytvoriť záručnú reklamáciu, kontaktujte Vášho predajcu alebo nájdite adresu najbližšieho autorizovaného servisu DEWALT na adrese www.2helpU.com.

4.2 Náradie DEWALT sa musí odovzdať predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu DEWALT kompletné so všetkými dielmi, s originálnym dokladom o kúpe a s platným certifikátom DEWALT na záruku v trvaní 3 rokov.

4.3 Spoločnosť DEWALT si vyhradzuje právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu v rámci tejto záruky, ktorá podľa názoru technika autorizovaného servisu nie je spôsobená chybou materiálu alebo výrobnou chybou alebo ktorá nie je v súlade s uvedenými záručnými podmienkami pre elektrické náradie DEWALT pre Európu.

5. Zmeny záručných podmienok

5.1 Spoločnosť DEWALT si vyhradzuje právo preskúmať a zmeniť svoju záručnú politiku, lehoty a spôsobilosť výrobku bez predchádzajúceho upozornenia tak, ako bude považovať za vhodné.

5.2 Aktuálne platné záručné podmienky týkajúce sa elektrického náradia DEWALT pre Európu sú k dispozícii na internetovej adrese www.2helpU.com, u autorizovaného predajcu DEWALT alebo v zastupiteľskej kancelárii DEWALT.

Pre plné podmienkami našej záruke kliknite tu.

LICENSED PRODUCTS

DEWALT has granted the following products to be manufactured and sold under license with the stated warranties, under the same terms and conditions as the 1 year warranty on DEWALT POWER TOOLS, but over the stated period for each licensee.

Ladders 5 years warranty, Wheeled Trollies 5 years warranty, Electric wet and dry vacuums 3 years warranty, Petrol Generators 1 years warranty, Electric and Petrol Pressure Washers 1 years warranty, 2 Way Radios 1 years warranty, Clothing and Footwear 6 months warranty.